Trobada entre SEM i Tècnics en Lluita

Resum de la trobada entre el SEM i Tècnics en lluita

Salutacions Companys i companyes,

Tal com ja vàrem notificar, ahir va tenir lloc el diàleg entre SEM i la nostra plataforma, trobada orientada a exposar les diverses visions de futur que mantenim ambdues entitats sobre el sector.

Com no pot ser d’altra manera i procedint amb la transparència que ens és habitual i signe d’identitat, seguidament procedim a difondre l’acta on es recull tot allò que es va dir.

De bon principi la representació del SEM ens va fer notar el seu malestar pels darreres incidents, preocupació que compartim en constatar el creixent malestar que impera al sector; malgrat això, des de Tècnics en Lluita es va deixar clar que no som l’entitat apropiada per tractar aquests aspectes, i que tampoc s’havia convocat la trobada per tal de parlar-ne.

Entrant en matèria, val a dir que vam trobar als/les representants del SEM receptius/ves i es va poder procedir a aprofundir en els temes que havíem plantejat i que van motivar aquesta reunió:

Pel que fa al model de servei que gestiona el transport sanitari català, des de Tècnics en Lluita vam exposar les raons que ens impulsen a proposar el model 100% públic de gestió, proposta que genera el major consens entre companyes i companys i que entenem com a més encertada en tots els aspectes, resultant-ne beneficiat el servei i per tant, l’atenció a la ciutadania, la nostra raó de ser com a sector; per contra, la representació de SEM va argumentar que creu en el model actual, que en certa manera ja entén com a públic, i li atorga un major recorregut, ja que segons exposaven, creuen que permet un cert marge de millora (sobretot pel que fa a litigi i contractació). Dit això, des de SEM també van posar l’accent en el fet que, en qualsevol cas, un hipotètic canvi en el model de gestió dependria d’instàncies polítiques i superiors (Generalitat de Catalunya i Parlament).

En aquest sentit, vam constatar que ara per ara les posicions són força llunyanes, ja que des de Tècnics en Lluita seguirem proposant i defensant el model públic de gestió, amb el ple convenciment que és la millor de les solucions per tal de millorar i fer avançar un servei que entenem com a públic i bàsic.

El següent punt que es va abordar va fer referència a la projecció de futur de la figura de la Tècnica, temàtica a la qual vam poder acostar més les posicions en coincidir ambdues parts en el fet que es fa indispensable un major reconeixement professional i sanitari del personal TES (també laboral, matèria però que no ens correspon tractar a Tècnics en Lluita i que no era damunt de la taula); aquest reconeixement doncs, passaria per potenciar la formació i l’especialització dels/les professionals, de qui es reconeix que han d’afrontar tasques i competències creixents.

SEM ens va manifestar que valora molt la figura de la Tècnica i la tasca que duem a terme, indicant que constituïm la base assistencial del servei i argumentant l’actuació duta a terme per l’entitat amb motiu de la crisi sanitària generada per la pandèmia; en aquest sentit, van assenyalar al servei de suport psicològic que van posar a disposició dels/les professionals, asseverant també que es va exercir una pressió important davant del CatSalut per tal d’aconseguir el reconeixement pels tècnics de la gratificació corresponent.

Encara sense deixar aquest punt, i fent incís en l’apartat formatiu, des de Tècnics en Lluita vam exposar la gran dificultat que pot suposar (i de fet suposa) per a un gran nombre de companyes i companys, haver de cursar els estudis del grau mig en TES, dificultats que sovint responen a raons relacionades amb la conciliació de la vida familiar; sense deixar de reconèixer els grans esforços que moltes companyes i companys han hagut de realitzar per tal d’obtenir aquesta titulació, actualment ens trobem amb casos en què els professionals amb una gran experiència i de vàlua contrastada però sense la titulació TES, topen amb un greuge insalvable en cas que s’hagués de dur a terme una contractació amb una altra empresa del sector diferent d’aquella on actualment presta serveis.

SEM va reconèixer aquesta problemàtica, indicant però que ha de ser tractada des d’altres instàncies relacionades amb l’Ensenyament.

Pel que fa al Transport Sanitari No Urgent (TSNU) en concret, des de Tècnics en Lluita vam posar l’accent al que ens sembla un cert abandonament, així com a l’evident falta de comunicació existent entre la taula SEM de serveis programats i els/les propis professionals del TSNU, mancances que han possibilitat que les empreses concessionàries vagin desplaçant o suplantant a la gestió del SEM, amb els greuges que d’això se’n deriven; SEM va manifestar que fa poc més d’un any que s’està fent càrrec de la gestió directa del servei i que progressivament vol integrar el servei de TSNU i de TSU.

Vol facilitar una via de comunicació directa entre el personal de TSNU i el mateix SEM, una eina similar a la que funciona actualment al TSU.

Les dues representacions (Tècnics en Lluita i SEM) vam coincidir a assenyalar importants mancances existents a les vies de comunicació entre la plantilla (TSU i TSNU) i l’ens gestor del transport sanitari; des de SEM se’ns va comunicar la seva voluntat d’establir mecanismes que corregeixin aquesta deficiència a la comunicació i la facilitin, amb el benentès que aquesta mesura resultarà en benefici de professionals, de SEM i del servei.

En aquest sentit, des de SEM van posar en valor el portal Àgora com a eina eficaç però millorable mitjançant la qual es podria reforçar aquesta comunicació.

Com a darrer punt tractat en aquesta ocasió, des de Tècnics en Lluita vam exposar la problemàtica que deriva de la contradicció que suposa la coexistència de dos procediments, sovint contradictoris, a l’hora de comunicar incidències a la gestió del servei: el procediment estipulat pel SEM i el procediment que imposa cadascuna de les empreses adjudicatàries. En aquest aspecte, des de SEM ens van comunicar que s’està treballant per tal d’implementar una eina única de gestió d’incidències per tal que aquestes se’ls tramitin de manera directa.

En resum, des de Tècnics en Lluita expressem satisfacció per haver pogut establir un diàleg en bons termes amb el SEM, malgrat que com era d’esperar, en alguns aspectes defensem posicions divergents i creiem que hi ha problemàtiques concretes que demanen ser enfocades amb major profunditat.

Entenem aquesta conversa com a positiva i creiem que hauria de trobar continuïtat, aprofitant per assenyalar que en el futur, des de Tècnics en Lluita plantejarem la conveniència de poder comptar amb companyes i companys de la plataforma Gestors en Lluita, amb el benentès que totes i tots formem part d’un mateix servei.

Sempre que sigui amb la bona voluntat que vam trobar i amb l’objectiu de cercar millores per a professionals, servei i ciutadania, a Tècnics en Lluita ens trobaran disposades a dialogar.

Atentament
Tècnics en Lluita

Deixa un comentari

%d bloggers like this: